به‌خێربێن به‌ڕێزان ماڵپه‌ڕی هیوا پێکهاته‌ی ڤیدیو کلیپ میوسیک فیلم پرۆگرام له‌خزمه‌ت به‌ڕێزتاندایه‌ سه‌ردان بکه‌ن رۆژانه‌ نوێ ده‌کرێته‌وه‌


راوێژكارێكی باراك ئۆباما  لهماوهیهكیزۆر نزیكدا دهوڵهتی

 سهربهخۆیكوردیلهعێراق دروستدهبێت

لهمیانهیپێشبینیكردنی بارودۆخی سیاسی لهئێران و فهلهستین و ههردو كۆریا و چین و عێراق، بچوكترین راوێژكاریباراك ئۆباما لهههڵمهتی ههڵبژاردنهكهیدا بۆ سهرۆكایهتیئهمهریكا، پێشبینیكردوهلهماوهیهكی نزیكدا دهوڵهتی سهربهخۆی كوردیلهعێراق دروستببێت.
له
لێدوانهكهیدا بۆ رۆژنامهی(گڵۆبس)یئیسرائیلی، بارگ خانا بهدورینهزانیوهلهماوهیهكی كهمدا لهعێراق دهوڵهتی سهربهخۆیكوردی رابگهیهنرێت و ئهوهی خستوهتهڕو: پێناچێت لهساڵیداهاتودا ئهوهروبدات، بهڵام لهماوهیهكی زۆر نزیكدا ئهو بابهتهرۆشنایی دهبینێت".
بارگ خانا (33 ساڵ)، له
ناوچهی(بكنفور)یهیندستان لهدایكبوهو ههر لهمنداڵیهوهلهگهڵ باوكیدا زۆرێك لهوڵاتانیدونیا گهڕاوهو خاوهنی چهند كتێبێكهدهربارهیرهوشی سیاسی جیهان، لهویلایهتهیهكگرتوهكانیئهمهریكادا بهگرنگیهوهلهپێشبینیهكانیدهڕوانرێت

 

Copyright 2007 - 2010 www.hiiwa.com All rights reserved